Αριστοτ?λειο Πανεπιστ?μιο Θεσσαλον?κη?

重庆体彩网Το Αριστοτ?λειο Πανεπιστ?μιο Θεσσαλον?κη? αποτελε? το μεγαλ?τερο ελληνικ? πανεπιστ?μιο. Το κυρ?ω? campus βρ?σκεται στο κ?ντρο τη? π?λη? και εκτε?νεται σε μ?α ?κταση περ?που 430.000 m2, εν? ορισμ?νε? ?απ? τι? εγκαταστ?σει? του, ε?τε εκπαιδευτικ?? ε?τε διοικητικ??, βρ?σκονται εκτ?? τη? πανεπιστημιο?πολη? ? σε ?λλε? π?λει?.

Συνολικ? περιλαμβ?νει 10 σχολ??, που συγκροτο?νται απ? 40 τμ?ματα και 1 μονοτμηματικ? σχολ?.
Λειτουργο?ν 61 Κλινικ?? (Ιατρικ??, Οδοντιατρικ??, Κτηνιατρικ??), 295 θεσμοθετημ?να ?Εργαστ?ρια και 23 Σπουδαστ?ρια. Η Κεντρικ? Βιβλιοθ?κη του Α.Π.Θ., μ?α απ? τι? μεγαλ?τερε? στα Βαλκ?νια, μαζ? με τι? 45 περιφερειακ?? βιβλιοθ?κε? των Τμημ?των και των Σχολ?ν (17 εκ των οπο?ων θεσμοθετημ?νε?) συγκροτο?ν το σ?στημα βιβλιοθηκ?ν του A.Π.Θ.

Video ΑΠΘ:Περν?ντα? την σκυτ?λη τη? γν?ση?

?